AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE

Cine are nevoie si cum se obtine?

Pentru a putea functiona, anumite societati trebuie sa obtina autorizarea activitatii de la mai multe institutii. Nu toate activitatile economice necesita obtinerea unor autorizarii sau avize.

Atentie! Daca spatiul dvs. nu are in functiunea dorita aceasta se poate schimba printr-o noua autorizatie de construire pentru schimbarea destinatiei. Nu puteti autoriza un restaurant intr-un spatiu ce are in acte functiunea de depozit.

Formal, autorizarea se face la Registrul Comertului la infiintare sau pe parcurs, de regula pe baza de declaratie pe propria raspundere a administratorului dar exista unele activitati care sunt prevazute in OG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, in general toate activitatile ce au relatie cu publicul, gasiti in ordonanta lista codurilor CAEN ce necesita autorizare . Conform acestei ordonante pentru anumite activitati deja autorizate la Registrul Comertului este necesara obtinerea unei noi autorizatii de la autoritatile locale ( primarie)- Autorizatia de functionare.

Obtinerea autorizatiei de functionare este destul de complicata si ar trebui sa se desfasoare astfel:

I. Obtinerea celor 5 autorizatii de functionare specifice

Conform art. 15 Legea 359/2004 si Ordonanta de urgenta Nr. 76 din 24 mai 2001 Republicata (cea care apare in anexa la CUI) privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor

La data eliberarii de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunal a certificatului de inregistrare continand codul unic de inregistrare sau, dupa caz, la data eliberarii certificatului de inscriere de mentiuni sau inainte de inceperea unei activitati care necesita autorizare, solicitantul are obligatia de a cere obtinerea urmatoarelor autorizatii de la respectivele institutii:

 1. actul de autorizare pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.), emis de brigazile si grupurile de pompieri militari din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor;
 2. actul de autorizare sanitara, emis de directiile de sanatate publica teritoriale din subordinea Ministerului Sanatatii sau de ministerele cu retea proprie de sanatate publica;
 3. actul de autorizare veterinara, emis de directiile veterinare si pentru siguranta alimentelor teritoriale sau, dupa caz, de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor sau de ministerele cu retea veterinara proprie;
 4. actul de autorizare de mediu, emis de autoritatile publice teritoriale de protectie a mediului din subordinea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor;
 5. actul de autorizare din punct de vedere al protectiei muncii, emis de inspectoratele teritoriale de munca din subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

In marea majoritate a situatiilor, demersurile pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor si/sau licentelor de functionare trebuie facute dupa ce s-a infiintat firma sau punctul de lucru; Avizele, autorizatiile si/sau licentele se obtin doar daca sunt indeplinite anumite conditii de calitate, igiena, volum, siguranta, etc impuse de legea romana aplicabila respectivului domeniu de activitate. Obtinerea fiecarui aviz presupune o serie de documente si la unele o vizita din partea unui reprezentant pentru a face verificarile in locatia unde urmeaza sa se faca activitatea. Voi detalia in continuare prima autorizatie, poate cea mai importanta, cea emisa de ISU pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.), necesita urmatoarele documente: 2 exemplare;

 • cerere tip
 • autorizatia de construire – 2 exemplare in copie; ( sau act de proprietate/ contract inchiriere si cadastru cu releveu al spatiului). Acte din care sa reiasa ce functiune are spatiul – nu puteti autoriza un restaurant intr-un spatiu ce are in acte functiunea de depozit. Daca spatiul dvs. nu are functiunea dorita aceasta se poate schimba printr-o autorizatie de construire.
 • raport de expertiza tehnica pentru cerinta esentiala "securitate la incendiu" – 2 exemplare; (daca constructia este noua si are aviz PSI de la autorizatia de constructie nu mai este necesara expertiza)
 • scenariul de securitate la incendiu, memoriul tehnic pe specialitati si piesele desenate la faza de proiect tehnic si detalii de executie sau scenariul de securitate la incendiu, memoriul tehnic pe specialitati si relevee de arhitectura si instalatii utilitare, precum si la instalatiile de protectie impotriva incendiilor, in care sunt incluse masurile de securitate la incendiu, stampilate de catre expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala "securitate la incendiu" – constructii si instalatii, in cazul in care prin raportul de expertiza tehnica se constata ca este indeplinit nivelul minim de performanta la foc pentru constructia in cauza – 2 exemplare;
 • scenariul de securitate la incendiu, proiect cu piese scrise si desenate intocmit in baza raportului de expertiza, in care sunt incluse masurile de securitate la incendiu, stampilate de catre expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala "securitate la incendiu", cand prin raportul de expertiza tehnica se constata ca nu este indeplinit nivelul minim de performanta la foc pentru constructia in cauza – 2 exemplare;
 • planul de situatie cuprinzand amplasamentul constructiilor si amenajarilor proiectate in raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200 sau 1:500, cu mentionarea distantelor fata de vecinatati pentru toate edificiile limitrofe, precizandu-se functiunea acestora, precum si fata de caile de acces la drumurile publice, mentionandu-se latimea si lungimea lor – 2 exemplare;
 • procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor – 2 exemplare (de constructie a cladirii sau de imbunatatiri pentru a mari siguranta la incendiu daca prin expertiza s-a constatat ca sunt necesare)
 • agrementele tehnice sau certificatele de conformitate ale produselor pentru constructii cu rol de securitate la incendiu, dispozitii de santier insusite de verificatorul de -proiect, procese-verbale de lucrari ascunse, etc., in care sa fie incluse masurile realizate privind indeplinirea cerintei esentiale securitate la incendiu – 2 exemplare;
 • -referatul verificatorului de proiect pentru cerinta esentiala "securitate la incendiu" – constructii si instalatii – la fazele de proiectare proiect tehnic si detalii de executie, relevee, si dupa caz, pentru proiectul intocmit pe baza referatului de expertiza – 2 exemplare;
 • opis cu documentele depuse – 2 exemplare.

Aceasta documentatie este una tehnica, de detaliu ce ofera toate datele necesare amenajarii corecte a spatiului pentru a evita intamplarea unor tragedii gen club Colectiv, trebuie tratata cu responsabilitate si inteleasa valoarea si necesitatea ei, nu este doar o corvoada legislativa. Documentatia se intocmeste de arhitect, inginer de instalatii si expert-verificator tehnic la incendiu ( cerinta C ).

Celelalte autorizatii necesita si ele documentatii tehnice specifice, gen prezentarea fluxurilor tehnologice, in functie de activitatea ce se autorizeaza.

II. Obtinerea Autorizatiei de functionare de la Primarie.

Dupa obtinerea celor 5 autorizatii ( in unele cazuri pot fi si negatii, adica activitatea dvs. nu necesita autorizare din partea uneia dintre institutii) se prezinta la primarie urmatoarele (conform site primaria sectorului 4):

Acte necesare pentru eliberarea acordului de functionare – la primarie:

 • Cerere tip
 • BI/CI (asociat, administrator, reprezentant ) BI/CI si delegatie (daca e cazul)
 • Certificatul de Inregistrare de la Oficiul Registrului Comertului
 • Actul Constitutiv sau Statutul societatii comerciale , iar in cazul persoanelor fizice autorizate,al intreprinderilor individuale si familiale – rezolutie –
 • Certificatul constatator in baza Legii nr.359/2004 – emis de Biroul Unic de pe langa Oficiul Registrului Comertului pentru punctul de lucru ( este cel pentru care se dau declaratiile pe proprie raspundere)
 • Autorizatiile (cele 5) sau avizele necesare desfasurarii activitatii economice mentionate in anexa la Certificatul de inregistrare, emise de institutiile abilitate (autorizatie de mediu, sanitar-veterinara, etc.)
 • Dovada detinerii spatiului sau a structurii de vanzare de catre agentul economic in care este specificat ca spatiul este folosit ca punct de lucru
 • Contract de salubrizare si ultima chitanta de plata
 • Dovada achitarii taxei de eliberare a acordului de functionare
 • Schita amplasamentului solicitat pentru activitatea desfasurata pe domeniul public (dupa caz)
 • Acordul Asociatiei de locatari (nume in clar al presedintelui,semnatura,stampila) – cu specificarea expresa a orarului de functionare solicitat pentru orice unitate care solicita activitate cu program prelungit – dupa ora 22:00 sau non stop (in original)
 • Declaratie pe propria raspundere (dupa caz)
 • Certificat Fiscal eliberat de Directia de Impozite si Taxe sector 4 din care sa rezulte ca solicitantul nu are datorii la bugetul local ( in original)

La depunerea dosarului toate documentele mentionate se vor prezenta si in original.

Dupa emiterea acordului de functionare se ajunge in sfarsit la Autorizatia de functionare ce este valabila doar un an si necesita prelungire.

Acte necesare pentru eliberarea autorizatiei de functionare – la primarie:

 • Cerere tip ( conform anexei la prezenta)
 • BI/CI (asociat,administrator, reprezentant)
 • BI/CI si delegatie (daca e cazul)
 • 1. Certificatul de inregistrare de la Oficiul Registrului Comertului
 • Actul Constitutiv sau Statutul societatii comerciale
 • Certificatul Constatator in baza Legii nr.359/2004 -emis de Biroul Unic de pe langa Oficiul Registrului Comertului pentru punctul de lucru
 • Dovada detinerii spatiului sau a structurii de vanzare de catre agentul economic in care este specificat ca spatiul este punct de lucru
 • Autorizatia de mediu in cazul in care capacitatea restaurantului este mai mare de 100 de locuri
 • Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea pe tipuri a unitatilor de alimentatie publica (declaratie tip)
 • Contract de salubrizare si ultima chitanta de plata
 • Acordul de functionare
 • Dovada achitarii taxei de eliberare a autorizatiei de functionare

Durata unei astfel de autorizari este de aproximativ 3 luni.

arh. Mihaela Spranceana