TAXE ISC

Conform legislatiei in vigoare cu doua saptamani inainte de inceperea efectiva a lucrarilor trebuie sa anuntati primaria si Inspectoratul regional in constructii (I.R.C.) fost ISC.

Cu ocazia inceperii IRC percepe urmatoarele taxe 0,1%- taxa de incepere conform legii 50/1991 si 0,25% (din totalul de 0,5%) conform legii 10/1995, in total 0,35% din valoarea constructiei totusi, cele doua sume trebuie sa apara defalcat pe ordinul de plata sau mandat postal.

Pentru finalizarea lucrarii, in vederea obtinerii procesului verbal de receptie trebuie sa achitati inca 0,25% (din totalul de 0,5%) conform legii 10/1995. Plata se face prin mandat postal sau ordin de plata.

Pentru Bucuresti si Ilfov puteti folosi urmatoarele date:

Beneficiar plata: I.R.C. Bucuresti-Ilfov, cont: RO21TREZ703501701X016804, Deschis la Trezoreria sector 3, cod fiscal:16218150, adresa postala (I.R.C.B.I.): str. C.F. Robescu, nr. 23, sector 3, Bucuresti.

Aceste taxe trebuiesc achitate inainte de a incepe procedura de receptie, dovazile de plata impreuna cu ‘acte necesare la receptia lucrarii’ se prezinta la primarie unde va fi realizata o reevaluarea a constructiei si se va dispune sau nu o regularizare de taxe. Daca este necesara regularizarea va trebui sa platiti diferente aferente celor 3 cote in total 0.6% din diferenta de valoare. Cu toate dovezile de plata la zi va veti adresa din nou inspectoratului pentru a obtine o adeverina de plata a taxelor in care se confirma ca au incasat banii.

Baza legala:

LEGEA nr. 50/1991, Actualizata 2014, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Articolul 30

  • (1)Cheltuielile pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea executarii lucrarilor de constructii se suporta de catre investitori, in valoare echivalenta cu o cota de 0,1 % din valoarea lucrarilor autorizate, cu exceptia celor prevazute la art. 3 lit. b) si a lacasurilor de cult.
  • (2)Virarea sumelor stabilite conform dispozitiilor alin. (1) se face in contul inspectoratelor teritoriale in constructii, judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, dupa caz, o data cu transmiterea instiintarii privind data inceperii lucrarilor, astfel cum se prevede la art. 7 alin. (8). Intarzierea la plata a cotei prevazute la alin. (1) se penalizeaza cu 0,15 % pe zi de intarziere, fara a se depasi suma datorata. Disponibilitatile la finele anului din veniturile extrabugetare se reporteaza in anul urmator si au aceeasi destinatie.
  • (3)Cota stabilita la alin. (1) se aplica si diferentelor rezultate din actualizarea valorii lucrarilor autorizate, care se face o data cu receptia la terminarea lucrarilor.

LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea ĂŽn constructii *actualizata la 6 iulie 2015 cu Legea 177 /2015 publicata ĂŽn M.O. nr. 484 din 2 iulie 2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea ĂŽn constructii * Se aplica din 31-08-2015

ART. 40

  • (1) Investitorii sau proprietarii au obligatia sa vireze catre Inspectoratul de Stat ĂŽn Constructii – I.S.C. o suma echivalenta cu o cota de 0,5% din valoarea autorizata, fara TVA, a lucrarilor pentru realizarea constructiilor noi si a lucrarilor de interventie la constructiile existente pentru care se emit, ĂŽn conditiile legii, autorizatii de construire/desfiintare, cu exceptia investitorilor/proprietarilor care realizeaza lucrari de interventie pentru consolidarea cladirilor de locuit ĂŽncadrate ĂŽn clasa I de risc seismic.
  • (2) Suma echivalenta cotei de 0,5% prevazuta la alin. (1) se determina si se vireaza catre Inspectoratul de Stat ĂŽn Constructii – I.S.C. astfel:

a) 50% din suma echivalenta cotei de 0,5% aplicate valorii lucrarilor autorizate se vireaza, de catre investitori sau proprietari, la data transmiterii la Inspectoratul de Stat ĂŽn Constructii – I.S.C. a ĂŽnstiintarii privind data ĂŽnceperii lucrarilor autorizate, astfel cum este prevazut ĂŽn Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) suma rezultata ca diferenta dintre suma echivalenta cotei de 0,5% aplicate valorii finale, fara TVA, a lucrarilor executate si suma virata potrivit prevederilor lit. a) se vireaza de catre investitori sau proprietari la data semnarii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

  • (3) ĂŽntârzierea la plata a sumelor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) lit. a) si b) se penalizeaza cu 0,15% pe zi de ĂŽntârziere